biodiversity-as-proctive-safety-helmet-illustration-by-frits-ahlefeldt